loader image

Algemene voorwaarden

Doloris’ Meta Maze is een kunstattractie van Doloris B.V. (hierna genoemd: DOLORIS). DOLORIS zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen het bezoek aan Doloris’ Meta Maze (hierna: Meta Maze) naar wens van de bezoeker te laten verlopen. DOLORIS zal optimale zorgvuldigheid jegens de bezoeker betrachten. DOLORIS spant zich in om eventuele overlast of ongemakken voor de bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. DOLORIS verneemt graag suggesties van de bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. Bij de kassa wordt de bezoeker gelegenheid geboden bevindingen en/of suggesties te vermelden.

 

 1. Algemene bepalingen – definities
  • DOLORIS– Onder ‘DOLORIS’ wordt verstaan de organisatie die het Meta Maze beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, medewerkers en beveiliging alsmede overige functionarissen die bevoegd zijn namens DOLORIS op te treden.
  • Meta Maze– Onder ‘Meta Maze’ wordt verstaan het geheel van ruimten, gelegen te Tilburg aan de Spoorlaan 21 dat onder de rechts‐of beheersbevoegdheid van de directie van DOLORIS valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, horeca- en evenementenruimten en terrassen.
  • Bezoeker – Onder ‘Bezoeker‘ wordt verstaan een ieder die het Meta Maze betreedt en/of een evenement bezoekt of als gast op uitnodiging een activiteit bijwoont die door DOLORIS of door derden met toestemming van DOLORIS bij en in het Meta Maze wordt georganiseerd.
  • Overeenkomst– Op het moment dat een bezoeker het Meta Maze betreedt, hetzij als betalende bezoeker hetzij als gast, wordt hij geacht met DOLORIS een overeenkomst te zijn aangegaan waarop de Bezoekvoorwaarden van toepassing zijn. De Bezoekvoorwaarden zijn mede van toepassing op bijzondere activiteiten binnen of buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van evenementen of horecacatering.
  • Toepasselijkheid– De toepasselijkheid van de Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van DOLORIS. Samenloop met andere specifieke (contractuele) voorwaarden van DOLORIS zet de Bezoekvoorwaarden niet opzij. In geval van strijd prevaleren de voor een bijzondere activiteit gegeven specifieke voorwaarden c.q. bepalingen boven de Bezoekvoorwaarden.
  • Bezoekvoorwaarden– Onder de Bezoekvoorwaarden worden verstaan de algemene bezoekvoorwaarden van het DOLORIS, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

 1. Toegankelijkheid
  • Het Meta Maze en de ruimten van DOLORIS zijn gevestigd in een modern toegankelijk gebouw met activiteiten verspreid over verschillende verdiepingen als ook op het dakterras. Zowel binnen als buiten het gebouw moet rekening worden gehouden met omstandigheden die de persoonlijke toegankelijkheid beïnvloeden. Individuele omstandigheden kunnen hierop in belangrijke mate van invloed zijn.
  • De Bezoeker wordt aangeraden zich op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen voor wat betreft de persoonlijke beleving van het Meta Maze.
  • Voor informatie over de omstandigheden die beperkingen voor de persoonlijke toegankelijkheid kunnen inhouden en mogelijkheden voor individuele hulp, wordt de bezoeker aangeraden contact op te nemen met medewerkers van DOLORIS
  • Doloris Meta Maze is niet toegankelijk voor personen onder de 12 jaar en een fysieke beperking (rolstoel, gebroken ledematen, e.d.).
  • Doloris Meta Maze is uitsluitend te bezoeken op eigen risico.
  • Doloris Meta Maze voldoet aan Nederlandse veiligheidsnormen, al wordt iedere bezoeker verzocht zich met beleid door de installatie te verplaatsen gezien de fysieke intensiteit van de omgeving.

 

 1. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen
  • Alle door DOLORIS schriftelijk gedane prijsopgaven of anderszins verschafte schriftelijke informatie zijn bindend voor zover het eigen informatiemateriaal betreft dat binnen het Meta Maze aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens DOLORIS is verspreid. DOLORIS is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.
  • Iedere Bezoeker dient wanneer hij in het Meta Maze aanwezig is, te beschikken over een geldig toegangsbewijs. Hij heeft slechts toegang via de daartoe bestemde ingangen en paden.
  • De Bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige voucher of ticket dat recht geeft op korting op de toegangsprijs, te tonen aan als zodanig kenbare medewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.
  • De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het Meta Maze betreedt. Indien een bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper het Meta Maze bezoek onmogelijk maken, dit laatste echter ter uitsluitende beoordeling door de directie, onverminderd het bepaalde in artikel 3.6.
  • Kaarten voor Doloris’ Meta Maze kunnen tot maximaal 48 uur voor het gereserveerde tijdsslot verplaatst worden naar nieuwe dag in overleg met een bevoegde medewerker.
  • Tot 24 uur voor het gereserveerde tijdsslot kan een bezoeker haar tijd wijzigen op dezelfde datum, onder voorbehoud dat er andere tijden beschikbaar zijn.
  • De (potentiële) bezoeker kan de toegang tot het Meta Maze worden ontzegd indien blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van DOLORIS of een daartoe door DOLORIS bevoegd verklaarde instantie.
  • DOLORIS restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten binnen Nederland uitsluitend indien de bezoeker het Meta Maze voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het Meta Maze geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.
  • Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op bezoekers die als gast in de zin van artikel 1.4 het Meta Maze betreden en daarin verblijven.
  • Groepen van 20 personen of meer kunnen ieder moment tot maximaal 10% van de gekochte kaarten kosteloos annuleren indien dit voor het bezoek met een bevoegde medewerker van Doloris wordt afgestemd.

 

 1. Verblijf in Meta Maze
  • Het is de bezoeker verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het Meta Maze dan dat waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft.
  • Gedurende het verblijf in het Meta Maze dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig herkenbare medewerkers van DOLORIS, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde medewerker van DOLORIS, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het Meta Maze worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.
  • Het is de bezoeker onder meer verboden om in het Meta Maze: a) aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;  b) andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;  c) andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door DOLORIS evenwel expliciet worden toegestaan; e) te roken; f) naar het oordeel van een als zodanig herkenbare medewerker van DOLORIS gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen; g) tentoongestelde objecten aan te raken. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen dienen erop toe te zien dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet beschadigen.
  • In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of het Meta Maze zulks redelijkerwijze vereist, kan een medewerker van DOLORIS inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het Meta Maze mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het Meta Maze gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.
  • In de ruimten van DOLORIS is een videobewakingssysteem operationeel. Bezoekers gaan ermee akkoord dat er video-opnamen van hen gemaakt kunnen worden.
  • DOLORIS hanteert strikte auteursrechten. Het voor commerciële doeleinden openbaar maken dan wel vermenigvuldigen van foto‐, video‐en filmopnamen, gemaakt in DOLORIS, op welke wijze en met welk medium dan ook, is verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de directie van DOLORIS.
  • DOLORIS kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan het Meta Maze een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het Meta Maze voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen. DOLORIS kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 4.4 van deze Bezoekvoorwaarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang zal deze bezoeker onverwijld, gemotiveerd en zo mogelijk schriftelijk worden bekendgemaakt.

 

 1. Klachten
  • DOLORIS zal al het mogelijke doen het bezoek aan het Meta Maze of de door DOLORIS georganiseerde evenementen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen. Hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het Meta Maze en/of door DOLORIS georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert DOLORIS het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.
  • Klachten zijn niet ontvankelijk met betrekking tot de volgende omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen nimmer leiden tot enige verplichting tot vergoeding van schade door DOLORIS aan de bezoeker: a) klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van delen van objecten uit het Meta Maze; b) klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het Meta Maze, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of repareren.
  • De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door een email te sturen naar itsme@doloris.nl

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Het verblijf van de bezoeker in het Meta Maze is voor eigen rekening en risico.
  • DOLORIS is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaksschade of de bezoeker toegebracht letsel die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van DOLORIS en of zijn medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen DOLORIS verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag.
  • De aansprakelijkheid van DOLORIS wordt onder meer uitgesloten voor: a) schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door DOLORIS ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen; b) schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de medewerker van DOLORIS gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen; c) schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers. d) schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker.
  • DOLORIS is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van DOLORIS. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van DOLORIS onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien ‐, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, terrorisme, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van DOLORIS c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet‐functionerend openbaar vervoer.

 

 1. Aansprakelijkheid van bezoekers
  • De bezoeker van het Meta Maze is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze bezoekvoorwaarden en vrijwaart DOLORIS voor aanspraken van derden ter zake.
  • De (oorspronkelijke) rechthebbende van het toegangsbewijs is medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.
  • Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor het gedrag van door hen meegebrachte minderjarige kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn, onverminderd ieders eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, mede verantwoordelijk voor en mede aansprakelijk voor het gedrag van door hen begeleide groepsleden.
  • Organisaties die in het Meta Maze bijeenkomsten, manifestaties en/of partijen (doen) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hun toedoen uitgenodigde gasten, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze gasten.

 

 1. Toepasselijk recht
  • Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en DOLORIS is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en DOLORIS voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

 

 1. Slotbepaling
  • Indien een of meer van de hiervoor genoemde artikelen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de niet‐geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude niet‐geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.